HÄR GÄLLER HÖG KVALITÉ TILL BÄSTA PRIS.

JOURTELEFON: 070-520 01 80

  • 41
  • 31
  • 51

Integritetspolicy för kunder hos 
Smålands Larmcentral AB

 
Vi på Smålands Larmcentral AB värnar om din integritet och arbetar därför kontinuerligt med precisering kring vår hantering av dina personuppgifter. Inom ramen för detta arbete har vi antagit denna policy som redogör för hur dina uppgifter hanteras av oss och som samtidigt utgör riktlinjer för oss själva i dessa processer. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter på annat sätt än du blivit informerad om.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också
dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig, strävar vi alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. På grund av detta har Smålands Larmcentral AB vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring eller radering.
För att förstå beskrivningarna i denna policy inleds den med en beskrivning av vad en personuppgift är följt av konkreta
beskrivningar om vad, vem, hur och varför vi behandlar dem.
 
Personuppgifter, behandling och personuppgiftsansvarig.
 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn,
personnummer, adress, bild och e-postadress. Även sådan information som i sig inte kan identifiera dig kan vara en personuppgift
om den i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en
behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig är den organisation som beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. hur
och varför en personuppgiftsbehandling sker. Den personuppgiftsansvarige är således inte nödvändigtvis den som utför själva behandlingen.
 
Smålands Larmcentral AB organisationsnummer 556452-9880 Holmengatan 38, 332 34 Gislaved är personuppgiftsansvarigt på
vårt företag och på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt på vår hemsida. 
Smålands Larmcentral AB samlar inte in information om besökare på vår hemsida. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?
 
När du begär en offert från oss, gör en beställning, köper en vara eller en tjänst hos oss eller vid andra eventuella kontakter
med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.
 
Varför behandlar Smålands Larmcentral AB dina personuppgifter?
 
Ändamålet är att kunna hantera beställningar och administration av ditt köp av vara eller tjänst samt att kunna
kontakta dig i frågor som rör begärd information, din offert, din beställning eller ditt köp. 
När vi använder ett personuppgiftsbiträde, avtalar vi om samma regler för ändamål och hantering av dina personuppgifter där.
 
På vilken laglig grund behandlar vi dina lämnade personuppgifter?
 
Vår lagliga grund för att samla in uppgifterna är att du som kund/potentiell kund samtyckt till att vi behandlar dina
uppgifter på lämnad offert, betald faktura, arbetsorder eller köpeavtal.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 
Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en aktiv kundrelation, garantier gäller eller för att fullgöra rättsliga och
administrativa skyldigheter. Därefter tar vi på ett säkert sätt bort uppgifterna. 
 
Din rätt att begära information
 
Vill du veta om Smålands Larmcentral AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Smålands Larmcentral AB och att få uppgifterna rättade. Observera att Smålands Larmcentral AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets verksamhet såsom kundregister, fakturahantering, bokföring och för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 
Uppdatering
 
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy
och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.
 
Senast uppdaterad 2019-02-01.